NRSR: Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionality

Bratislava 25. novembra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní, ktorý predložil rezort školstva. Zákon ustanovuje pravidlá posudzovania proporcionality prostredníctvom testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri zabezpečovaní testu proporcionality na účely zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa.

Zásada proporcionality je jednou zo všeobecných zásad práva EÚ, ktorá sa musí uplatňovať pri každom vnútroštátnom regulačnom opatrení. „Požiadavka na povinný test proporcionality má za cieľ odstrániť existujúce neodôvodnené alebo neprimerané prekážky pri uplatňovaní základných práv a slobôd v členských štátoch,“ uviedol rezort školstva v návrhu.

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva prostredníctvom formulára s názvom Test proporcionality. Subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, zverejní vyplnený formulár spolu s návrhom regulácie povolania na svojom webovom sídle. „Ak ide o návrh zákona výboru NR SR alebo poslanca NR SR, vyplnený formulár zverejní Kancelária NR SR na webovom sídle. Vyplnený formulár subjekt, ktorý navrhuje reguláciu, zároveň zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ho zverejní na svojom webovom sídle,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Lehota na zasielanie možných pripomienok je najmenej 14 pracovných dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia formulára subjektom, ktorý navrhuje reguláciu povolania alebo Kanceláriou NR SR.

Poslanci tiež v stredu schválili novelu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorou sa mení aj zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Dôvodom bolo odstránenie výhrad Európskej komisie z 27. novembra 2019, pričom ide najmä o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z nesprávneho prekladu niektorých častí článkov.

Pridaj komentár